قیمت-کولر-گازی-30000-هزار

لیست قیمت کولرگازی جنرال گلد

Cooler General Gold

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 8/4500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 11/2500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 13/7500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 15/8500000 ریال

قیمت-کولر-گازی-30000-هزار

لیست قیمت کولرگازی جنرال زد اچ

Cooler General ZH

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 9/8500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 12/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 16/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 19/8500000 ریال

لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس

Cooler General Max

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 7/8500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 10/0500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 13/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 15/2500000 ریال

لیست قیمت کولرگازی جنرال شکار لبخندی

Cooler General Shkar

با گاز R22 مصرف انرژی B

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 8/2500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 10/6500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 13/7500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 15/5500000 ریال

لیست قیمت کولرگازی جنرال دیجنرال

Cooler General D.General

با گاز R410 مصرف انرژی A

5 سال گارانتی شرکتی معتبر نصب رایگان سراسر کشور

قیمت کولرگازی 12000 جنرال = 7/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 18000 جنرال = 10/2500000 ریال

قیمت کولرگازی 24000 جنرال = 13/5500000 ریال

قیمت کولرگازی 30000 جنرال = 15/3500000 ریال